Kita sama-sama bangun pagi.
Kita sama-sama sarapan.
Kita sama-sama berangkat ke sekolah.
Kita sama-sama bertemu guru.
Kita sama-sama belajar di kelas.
Kita sama-sama mendengarkan.
Kita sama-sama diberi tugas.
Kita sama-sama berhitung.
Kita sama-sama membaca.
Kita sama-sama bermimpi.
Kita sama-sama pulang sekolah.
Kita sama-sama di rumah.
Kita sama-sama mengikuti ujian.
Kita sama-sama mengerjakan.
Kita sama-sama mendapat hasil.
Namun, mengapa hasilnya berbeda?